Tổng hợp từ vựng tiếng Anh thiết yếu cho chuyên ngành xuất nhập khẩu

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh thiết yếu cho chuyên ngành xuất nhập khẩu

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh thiết yếu cho chuyên ngành xuất nhập khẩu

Philenglish

Philenglish
Philenglish

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

IELTS Academic Module - How to Maximize Your Score

IELTS stands for International English Language Testing System. It is a test of English language skills designed for Students who want to study in the medium of English either at university, college or secondary school.

This workbook has been written for students who are planning to sit either the general training or the academic modules of the IELTS exam. It covers some of the main vocabulary points that you will need for, or come across in, the listening, reading, writing and speaking sections of the exam. We hope that you find the modules in this book useful and that the vocabulary you acquire will help you to achieve the grade you want in the IELTS.

McGraw-Hill’s IELTS provides intensive instruction and practice for every question type you may encounter on this important exam, plus four complete sample tests with explanations.

Getting an advanced grade in the IELTS exam is a tremendous achievement and is not something that comes without a great deal of effort. And for many students, the Speaking exam is the most difficult to prepare for. What will the examiner be grading you on? Which aspects of speaking do you need to improve? How can you get the practice you need?

Examination papers from the University of Cambridge Local Examinations Syndicate

Mỗi một chuyên ngành sẽ có những từ vựng liên quan khác biệt nhau. Để giúp các bạn nắm được các từ vựng cơ bản theo từng chuyên ngành, Phil Online sẽ tổng hợp từ nhiều nguồn để giúp bạn bổ sung vốn từ vựng cho riêng mình.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xuất nhập khẩu nhé.

- Container /kən’teinə/: Thùng đựng hàng

- Customs /´kʌstəmz/: Thuế nhập khẩu, hải quan

- Cargo /’kɑ:gou/:  Hàng hóa, lô hàng, hàng chuyên chở

- Debit  /ˈdɛbɪt/: Món nợ, bên nợ

- Merchandize /mə:tʃən¸daiz/:  Hàng hóa mua và bán

- Import /im´pɔ:t/: Sự nhập khẩu(n), nhập khẩu(v)

- Export  /iks´pɔ:t/: Hàng xuất khẩu(n), xuất khẩu(v)

- Tax(n) /tæks/: Thuế

- Shipment(n) /´ʃipmənt/: Sự gửi hàng

- Declare /di’kleə/: Khai báo hàng

- Quay /ki:/: Bến cảng, ke

- Freight /freit/: Hàng hóa chở trên tàu, cước phí

- Premium /’pri:miəm/: Tiền thưởng, tiền lãi, phí bảo hiểm

- Wage /weiʤ/: Tiền lương, tiền công

- Debenture /di´bentʃə/:  Giấy nợ, trái khoán

- Tonnage /´tʌnidʒ/:  Tiền cước, tiền chở hàng, trọng tải, lượng choán nước

-  Irrevocable /i’revəkəbl/:  Không thể hủy ngang, không thể hủy bỏ

- Invoice /ˈɪnvɔɪs/:  Hóa đơn

- Payment /‘peim(ə)nt/: Sự trả tiền, thanh toán

- Indebtedness /in´detidnis/:  Sự mắc nợ

- Certificate /sə’tifikit/:  Giấy chứng nhận

- F.a.s.  free alongside ship:  Chi phí vận chuyển đến cảng nhưng không gồm chi phí chất hàng lên tàu.

- F.o.b.  free on board:  Người bán chịu trách nhiệm đến khi hàng đã được chất lên tàu

- C.&F. (cost & freight): Bao gồm giá hàng hóa và cước phí nhưng không bao gồm bảo hiểm

- C.I.F. (cost, insurance & freight): Bao gồm giá hàng hóa, bảo hiểm và cước phí

- Packing list: Phiếu đóng gói hàng

- Certificate of indebtedness:  Giấy chứng nhận thiếu nợ

- Premium for double option: Tiền cược mua hoặc bán

- Additional premium:  Phí bảo hiểm phụ, phí bảo hiểm bổ sung

- Insurance premium: Phí bảo hiểm

- Loan at call: Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn.

- Unsecured insurance: Sự cho vay không bảo đảm, không thế chấp.

- Cargo deadweight tonnage: Cước chuyên chở hàng hóa

- Graduated interest debebtures: Trái khoán chịu tiền lãi lũy tiến

- Debit advice:  Giấy báo nợ

- Actual wages: Tiền lương thực tế

 

Trên đây là những từ vựng tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành xuất nhập khẩu. Hãy tiếp tục cùng Phil Online - Tiếng Anh trực tuyến tìm hiểu thêm nhiều từ vựng về các chuyên ngành khác nhé. Chúc các bạn học tập vui vẻ.

 

 

Bình luận

Full name

Add a comment

COMMENT

Đăng nhập tài khoản

Bạn chưa có tài khoản. Đăng ký

Quên mật khẩu »

 Đăng nhập
Đăng ký tài khoản

Bạn đã có tài khoản. Đăng nhập

 Đăng kí
Khôi phục mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản FastBuy247. Đăng ký

 Lấy mật khẩu